Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO YAMA-SKLEP.PL

I. ZASADY I INFORMACJE OGÓLNE

§ 1

MOTO REWOLUCJA Sp. z o. o. sp.k.
ul. Lubelska 35D
10-408 Olsztyn
Nr KRS:0000695797
NIP: 739-389-25-87 
REGON: 366135498

Rachunek bankowy:
MBANK
nr rachunku: 83 1140 1111 0000 4184 8300 1001

Siedziba czynna dla interesantów:
poniedziałek - piątek: 9-17
sobota: 09.00 - 12.00

Dane kontaktowe:
tel: 0-89 527 48 00
Tel. Kom: 516 122 639
e-mail: sebastian@yamahaolsztyn.pl

§ 2

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a) Yamaha Wojciechowicz – należy przez to rozumieć MOTO REWOLUCJA Sp. z o. o. sp.k., ul. Lubelska 35 D, 10-408 Olsztyn, Nr KRS:0000695797, NIP: 739-389-25-87, REGON: 366135498;

b) Użytkownikiem – należy przez to rozumieć osobę fizyczną (w tym konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

c) Serwisem – należy przez to rozumieć prowadzony przez Yamaha Wojciechowicz na swoim portalu internetowym pod adresem: www.yamaha-sklep.pl

d) Produkcie– należy przez to rozumieć towary przeznaczone do sprzedaży, prezentowane w Serwisie, a w szczególności części motocyklowe i atv, części zamienne i akcesoria dla motocyklisty;

2. Regulamin określa zasady dokonywania przez Yamaha Wojciechowicz, za pośrednictwem serwisu, sprzedaży Produktów Użytkownikom. Regulamin jest dostępny na stronie http://yamaha-sklep.pl/page/7/regulamin dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Użytkownika.

§ 3

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem przed złożeniem zamówienia na Produkty dostępne w Serwisie. Użytkownik potwierdzając złożenie zamówienia w Serwisie, składa jednocześnie – poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w tracie procesu składania zamówienia oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

§ 4

1.Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może nabywać oferowane w nim Produkty.

2. Katalog w Serwisie jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, oraz nie może być traktowany jako oferta.

3. Yamaha Wojciechowicz zastrzega sobie prawo do zaprzestania sprzedaży niektórych Produktów bez wcześniejszego powiadomienia.

4. Wszystkie ceny w katalogu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów transportu.

5. Przedstawione w katalogu ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 5

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Serwisie.

3. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

4. Istnieje także możliwość zamawiania produktów telefonicznie, faksem lub emailem.

5. W przypadku wątpliwości lub pytań konsultanci Yamaha Wojciechowicz są przygotowani do udzielenia Użytkownikowi fachowej informacji. Wszystkie dane adresowe znajdują się w dziale "KONTAKT".

§ 6

1. Użytkownik może wybrać Produkt albo podczas przeglądania katalogu, albo za pomocą wyszukiwarki.

2. Po wybraniu Produktu należy kliknąć ikonę - "DODAJ DO KOSZYKA".

3. Na stronie koszyka można kształtować liczbę sztuk, weryfikować jego zawartość oraz kontynuować zakupy.

§ 7

1. Celem zakończenia zakupów Użytkownik winien kliknąć ikonę "ZAMÓW".

2. Następnie Użytkownik może wybrać opcje :

  • "Jestem już zarejestrowany" - jeśli jest zarejestrowanym użytkownikiem.W tym momencie Użytkownik winien się zalogować, jeśli nie zrobił tego wcześniej.
  • "Chcę się zarejestrować" – jeśli nie jest zarejestrowanym użytkownikiem. Tworząc konto w Serwisie Użytkownik będziesz mógł szybciej robić zakupy, śledzić status swoich zamówień i oglądać historię swoich zakupów.

3. Dane niezbędne do złożenia zamówienia oraz jego realizacji to:

1) nazwisko i imię / nazwę Użytkownika,

2) adres zamieszkania / siedziby Użytkownika,

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. 2,

4) adres poczty elektronicznej Użytkownika,

5) numer telefonu kontaktowego,

6) numer NIP (w przypadku przedsiębiorców),

4. W celu przekazania zamówienia do realizacji należy kliknąć na ikonę "KONTYNUUJ".

5. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą potwierdzenia przez Yamaha Wojciechowicz przyjęcia zamówienia. W terminie 24 godzin od momentu doręczenia zamówienia do Yamaha Wojciechowicz, system teleinformatyczny Yamaha Wojciechowicz wygeneruje i prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w treści zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia, wskazując w szczególności takie dane jak: przedmiot zamówienia, cenę jednostkową, ilość egzemplarzy, cenę całkowitą, nr zamówienia. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, ale przed dokonaniem płatności za jego przedmiot, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od momentu złożenia zamówienia, Użytkownik może jeszcze odstąpić od umowy anulując zamówienie na swoim koncie w Serwisie. Yamaha Wojciechowicz zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

6. Yamaha Wojciechowicz w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia. Możliwość anulowania zamówienia nie dotyczy przypadku, gdy zamówienie zostało złożone przez Użytkownika mającego status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. W takiej sytuacji Yamaha Wojciechowicz nawiąże kontakt z Użytkownikiem poprzez dane kontaktowe wskazane przez Użytkownika w formularzu zamówienia (e-mail, telefon) celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących informacji podanych w zamówieniu. W przypadku nieusunięcia wątpliwości w zakresie informacji i danych wskazanych przez Użytkownika będącego konsumentem w formularzu zamówienia Yamaha Wojciechowicz ma prawo do anulowania zamówienia.

7. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Użytkownika, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.

8. W wyniku złożenia przez Użytkownika zamówienia na zakup Produktów oraz potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia przez Yamaha Wojciechowicz w drodze elektronicznej, dochodzi do zawarcia umowy na warunkach opisanych w Regulaminie, zwanej dalej "Umową".

9. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny nr pozwalający na identyfikację zarówno zamówienia, jak i osoby Użytkownika.

§ 8

1.Zamówienie zostanie zrealizowane przez Yamaha Wojciechowicz pod warunkiem dostępności danego Produktu w chwili realizacji zamówienia.

2.Realizacja zamówień na niektóre towary, między innymi oryginalne części i akcesoria marki Yamaha, może być uzależniona od uprzedniej wpłaty zaliczki lub zapłaty z góry całej ceny.

3. W przypadku, gdy Użytkownik posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego postanowienia ust. 1 nie stosuje się. W przypadku takim, jeżeli Yamaha Wojciechowicz nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że przedmiot zamówienia nie jest dostępny, Yamaha Wojciechowicz niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 5 dni od potwierdzenia zamówienia, zawiadomi o tym konsumenta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. W takiej sytuacji umowa pomiędzy konsumentem a Yamaha Wojciechowicz uważana jest za niezawartą.

4. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym nastąpiło potwierdzenie realizacji Zamówienia lub Yamaha Wojciechowicz otrzymał należność za zamówienie.

5. Czas realizacji zamówienia wynosi standardowo od 3 do 10 (od trzech do dziesięciu) dni roboczych. Przez realizację zamówienia należy rozumieć nadanie Produktu przedsiębiorcy świadczącemu usługi kurierskie. Z uwagi na wprowadzony system zmianowy i mniejszą ilość pracowników na jednej zmianie w celu utrzymania ciągłości pracy w czasie pandemii Covid-19, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć i trwać od 5 do 10 dni roboczych.

6. Z przyczyn niezależnych od Yamaha Wojciechowicz termin realizacji zamówienia określony w ust. 5 może ulec przedłużeniu. W takiej sytuacji Yamaha Wojciechowicz zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Użytkownika o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia. Użytkownik jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia i odstąpienia od umowy. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

§ 9

1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do każdej przesyłki dołączony będzie paragon lub faktura VAT wyszczególniające wszystkie pozycje zamówienia oraz koszty transakcji.

2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

3. Yamaha Wojciechowicz zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Serwisu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te będą obowiązywały od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego Serwisu i będą miały zastosowanie do zamówień złożonych po ich wprowadzeniu do systemu informatycznego Serwisu.

III. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 10

1. Yamaha Wojciechowicz realizuje zamówienia dotyczące Produktów w sposób wskazany przez Użytkownika w formularzu zamówienia.

2. Produkty dostarczane są za pośrednictwem przedsiębiorcy świadczącego usługi kurierskie w jednej z poniższych sposobów:

1) za pobraniem,

2) bez pobrania.

3. Koszt dostawy Produktów pokrywa Użytkownik.

4. Koszt dostawy jest uzależniony od wagi przesyłki, czasu dostarczenia przesyłki, formy płatności oraz dostawcy.

W przypadku wysyłki na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

paczka do 30 kg bez pobrania 15 PLN brutto,

paczka do 30 kg pobraniowa 19 PLN brutto,

paczka do 30 kg bez pobrania przy zakupach powyżej 50 PLN brutto - darmowa wysyłka*
*Darmowa wysyłka nie obujmuje zamówień złożonych przez użytkowników, którzy posiadają przypisany stały rabat do swojego konta w ktmsklep.pl lub dokonują zakupów towaru przecenionego.

paczka powyżej 30 kg bez pobrania – cena ustalana indywidualnie z klientem

paczka powyżej 30 kg pobraniowa – cena ustalana indywidualnie z klientem

5. W przypadku, gdy Produkt ma zostać dostarczony Użytkownikowi poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Yamaha Wojciechowicz po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia dotyczącego Produktu zobowiązany jest poinformować Użytkownika o wysokości opłat należnych za realizację złożonego zamówienia. Po wpłynięciu kwoty tytułem zapłaty ceny,Yamaha Wojciechowicz dostarcza Użytkownikowi zamówione Produkty w sposób wskazany w zamówieniu, przy czym określone w § 8 terminy realizacji zamówień mogą ulec wydłużeniu, o czym Yamaha Wojciechowicz zobowiązany jest poinformować Użytkownika.

§ 11

1. Dostępne są następujące formy płatności za Produkty:

a) przy odbiorze - należność pobiera pracownik przedsiębiorcy świadczącego usługi kurierskie, który dostarcza przesyłkę,

b) przedpłata na rachunek bankowy bądź płatność online bądź BLIK  – datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Yamaha Wojciechowicz,

c) osobiście w siedzibie Yamaha Wojciechowicz – w przypadku osobistego odbioru towaru w siedzibie Yamaha Wojciechowicz.

d) kartą płatniczą na poniższych zasadach:

- karty płatnicze, którymi można dokonać transakcji: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
- w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
-w przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji
 

2. Wybór formy płatności należy do Użytkownika.

3. Realizacja zamówień na towary niestandardowe, o wysokiej wartości lub sprowadzane na zamówienie może być uzależniona od uprzedniej wpłaty zaliczki lub zapłaty z góry całej ceny.

4. W przypadku wyboru płatności poprzez przedpłatę na rachunek bankowy, Użytkownik zobowiązuje się do uregulowania należności na podany niżej rachunek bankowy w terminie do 7 dni, co pozwoli na realizację zamówienia (w tytule należy podać numer zamówienia.)

MOTO REWOLUCJA Sp. z o. o. sp.k.
ul.Lubelska 35 D
10-408 Olsztyn

Rachunek bankowy:

MBANK
nr rachunku: 83 1140 1111 0000 4184 8300 1001

IV. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY, RĘKOJMIA, REKLAMACJE

§ 12

 1. Yamaha Wojciechowicz odpowiada wobec Użytkownika, posiadającego status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, za niezgodność z umową zakupionych Produktów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Przepisy dotyczące rękojmiza wady rzeczy zawarte w Kodeksie cywilnym mają zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby związane z tą działalnością.

3. Użytkownik posiadający status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy dotyczącej Produktów w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.). Odstąpienie od umowy dotyczącej Produktów wymaga oświadczenia Użytkownika złożonego na piśmie. W przypadku odstąpienia od Umowy Użytkownik, będący konsumentem ma prawo do zwrotu zakupionych Produktów bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.

4. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej Produktów, o którym mowa w ust. 3 powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.

5. Zarówno odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jak i zwrot zakupionego towaru możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym, nie przedstawiającym żadnych śladów zużycia i korzystania z towaru oraz jest zapakowany w oryginalne opakowanie nie posiadające uszkodzeń. Wraz ze zwracamym produktem do przesyłki należy dołączyć FORMULARZ ZWROTU do pobrania tutaj.

6. Cena uiszczona za zakupiony i zwrócony towar, o którym mowa w ust. 5, zostanie zwrócona Użytkownikowi w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zwrotu przez Yamaha Wojciechowicz, przelewem na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. Użytkownik ponosi koszty związane z przesyłką towaru.

7. Na podstawie art. 10 ust. 3pkt. 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U z dnia 31 marca 2000 r.) Yamaha Wojciechowicz nie przyjmuje zwrotów towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Na podstawie art.10 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) Yamaha Wojciechowicz nie zwraca kosztów przesyłki oraz prowizji za płatność kartą płatniczą lub kredytową.

§ 13

1. W celu zgłoszenia przez Użytkownika niezgodności z umową zakupionych Produktów lub zgłoszenia skorzystania przez Użytkownika z rękojmi, należy pobrać i wypełnić formularz dostępny w Serwisie w sekcji "Informacje".

2. Użytkownik dostarczając Yamaha Wojciechowicz Produkt, którego dotyczy zgłoszenie, winien załączyć do niego kserokopię dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT).

§ 14

1. Yamaha Wojciechowicz nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

1) niezgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie Produktu, ani za niezgodny z zaleceniami producenta montaż Produktu.

2) towary samodzielnie przerabiane, naprawiane lub nieprawidłowo instalowane,

3) towary uszkodzone mechanicznie, termicznie lub chemicznie oraz wady powstałe na skutek tych uszkodzeń,

4) towary używane po stwierdzeniu wady.

2. Każda wątpliwość dotycząca montażu określonego Produktu powinna być skonsultowana z profesjonalnym serwisem we własnym zakresie przez Użytkownika.

3. Yamaha Wojciechowicz oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie doboru Produktu do potrzeb Użytkownika.

4. Niektóre z Produktów dostępnych w katalogu nie mogą być wykorzystane do poruszania się po drogach publicznych.

5. Yamaha Wojciechowicz nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie Produktu w sposób niezgodny z prawem.

§ 15

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy Produktu będą uwzględniane jedynie po sprawdzeniu zawartości przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest spisanie protokołu reklamacyjnego razem z kurierem dostarczającym przesyłkę.

2. W przypadku nie dopełnienia formalności z ust. 1 Yamaha Wojciechowicz nie ponosi odpowiedzialności za tak powstałe uszkodzenia.

§ 16

Powyższe postanowienia nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Użytkownika wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta Produktu. Gwarancją objęte są Produkty, które zostały dostarczone Użytkownikowi wraz z gwarancją pisemną, zawierającą jej warunki.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

§ 17

1. Yamaha Wojciechowicz zapewnia, iż dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Yamaha Wojciechowicz.

2. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkownika jest Yamaha Wojciechowicz.

3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

4. Każdy Użytkownik może zmieniać swoje dane osobowe w panelu użytkownika, a także zażądać ich usunięcia.

5. Yamaha Wojciechowicz nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Użytkownikach i zakupach dokonanych przez Użytkowników. Serwis dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Użytkowników oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich.

6. Podanie przez Użytkownika danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje prawidłowe wykonywanie przez Yamaha Wojciechowicz umowy zawartej z Użytkownikiem.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

1. W przypadku, gdy Użytkownik posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży Produktów w Serwisie stosuje się, również w sytuacji, gdy nie wynika to wprost z brzmienia regulaminu, postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.01.2013 i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

3. Yamaha Wojciechowicz uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu lub do dokonania zmiany treści Regulaminu, w szczególności w przypadku:

1) dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,

2) zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,

3) wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,

4) siły wyższej,

5) zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Yamaha Wojciechowicz w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne.

4. O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Yamaha Wojciechowicz zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.yamaha-sklep.pl Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w dniu ich zamieszczenia na wskazanej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej. Wprowadzone przez Yamaha Wojciechowicz zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień na Produkty złożone przez Użytkowników po wejściu w życie tych zmian.

5. Niezależnie od innych przypadków wskazanych w treści niniejszego Regulaminu Yamaha Wojciechowicz nie ponosi odpowiedzialności za:

1) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu i nieprawidłowym dokonywaniem zakupów,

2) problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Yamaha Wojciechowicz przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć lub którym nie mogł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu łączy telekomunikacyjnych oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,

3) korzystanie z Serwisu przez Użytkownika niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
4) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Yamaha Wojciechowicz.

6. Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zamieszczone w Serwisie stanowią zarejestrowane znaki towarowe i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49 poz. 508 z p. zm.). Opisy zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Korzystanie z materiałów zamieszczonych w sklepie oraz ich kopiowanie dla celów komercyjnych jest zastrzeżone formą prawną.

7. W celu korzystania przez Użytkownika z Serwisu, powinien on posiadać:

1) dostęp do Internetu,

2) przeglądarkę internetową Internet Explorer, MozzillaFirefox lub innej odpowiedniej przeglądarki,

3) adres poczty elektronicznej.

8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. Zmiana nazwy Yamaha Wojciechowicz nie stanowi zmiany Regulaminu.

numer telefonu yama-sklep.PL zadzwoń do nas Darmowa dostawa powyżej 50 PLN
Darmowa przesyłka od 50 PLN